Cerddoriaeth Syr Karl Jenkins – Taith Pererindod

Dydd Gwener 26ain Tachwedd 2021 am 19:30

Cyngerdd Cyntaf – Eglwys Gadeiriol Llandaf

Tocynnau: ar werth ym mis Hydref

Perfformwyr: Ensemble Glyndwr

Rhaglen:

Detholiad o symudiadau o

Gweithiau enwocaf Syr Karl gan gynnwys:

 • Adiemus
 • Y Dyn Arfog: Offeren dros Heddwch
 • Requiem
 • Stabat Mater
 • Gloria
 • Y Heddychwyr

Mesurau Diogelwch Covid-19:

Er mwyn i’n cynulleidfaoedd deimlo’n hyderus ac yn ddiogel wrth fynychu ein cyngherddau, byddwn yn darparu perfformiadau o bellter cymdeithasol ar gyfer yr holl gyngherddau a hyrwyddir eu hunain yn 2021 yn unol â chanllawiau’r llywodraeth ar adeg y digwyddiad. Os yw Llywodraeth Cymru yn llacio’r cyfyngiadau, gallwn gynyddu nifer y seddi sydd ar gael ar gyfer cyngherddau perthnasol.

Peidiwch â mynychu cyngerdd os ydych chi:

 • credu y gallech fod wedi’ch heintio â COVID-19;
 • wedi profi symptomau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf;
 • wedi bod yn agos at unrhyw un sydd wedi profi symptomau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf;
 • neu wedi cael cyfarwyddyd y hunan-ynysig.

Perfformiadau o bellter cymdeithasol:

 • Mae ein perfformiadau cymdeithasol yn cynnig cynulleidfa llai gan sicrhau gofod 1m a mwy rhwng partïon.
 • Cyhoeddir e-docynnau fel rhai safonol. Nid oes rhaid argraffu e-docynnau ond gellir eu dangos ar eich ffôn neu ddyfais debyg i ni eu gwirio wrth fynediad. Er mwyn lleihau ciwio, gofynnwn ichi archebu ymlaen llaw, yma ar ein gwefan.
 • Gellir cynnal gwiriadau tymheredd digyswllt yn y man mynediad.
 • Mae angen gorchuddion wyneb trwy gydol eich ymweliad (heblaw am fwyta ac yfed) oni bai eu bod wedi’u heithrio am resymau iechyd. Bydd pob aelod o staff hefyd yn gwisgo gorchuddion wyneb.
 • Wrth gymryd eich seddi, byddwch yn ymwybodol o’r pellteroedd priodol rhwng grwpiau.
 • Ar ddiwedd y cyngerdd gofynnir ichi adael y lleoliad mewn dull cymdeithasol bell. Byddwch yn ymwybodol y cewch eich cyfeirio at allanfa wahanol y gallech fod yn gyfarwydd â hi. Gwerthfawrogir eich amynedd a’ch cydweithrediad wrth ein helpu i gadw pawb (a chi) mor ddiogel â phosibl.
 • Bydd gorsafoedd glanweithio â llaw wrth fynedfa’r lleoliad.
 • Bydd arwyddion ychwanegol ar waith i reoli pellter cymdeithasol a llif y gynulleidfa.

Bydd y mesurau uchod yn cael eu hadolygu a’u diweddaru yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.